EQUASS dokumentai

1. ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

2. ĮSTAIGOS KOKYBĖS POLITIKOS APRAŠO SANTRAUKA

3. ĮSTAIGOS METINIS PLANAS (GYVASIS)

4. DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKOS APRAŠAS

5. DARBUOTOJŲ MOKYMOSI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO APRAŠAS

5.1. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IR MOKYMOSI PLANAS (2021 M.)

6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ IR FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

7. ĮSTAIGOS TEISIŲ CHARTIJOS APRAŠO SANTRAUKA

8. ĮSTAIGOS SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

9. ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APRAŠAS

10. ĮSTAIGOS ETIKOS KODEKSO SANTRAUKA

11. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠAS

11.1. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠAS

12. ĮSTAIGOS FIZINIO, PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJĄ IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS

13. ĮSTAIGOS NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMUI, ĮRAŠŲ TIKSLINIMUI, PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMUI, ORUMUI IR FIZINEI NELIEČIAMYBEI UŽTIKRINTI TVARKOS APRAŠAS

14. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠO SANTRAUKA

15. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO APRAŠO SANTRAUKA

16. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS APRAŠO SANTRAUKA

18. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALŲ PLANAVIMO PROCESO PROCEDŪRŲ APRAŠO SANTRAUKA

19. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠAS

20. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ SĄRAŠAS IR APRAŠYMAS

22. ĮSTAIGOS NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMOS TVARKOS APRAŠO SANTRAUKA