ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR) įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Įstaigoje užtikrina Įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu: dap@dienoscentraskursenai.lt arba skambinkite tel: 8 (41) 580 778

Daugiau informacijos: 2021 m. Įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklės