PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Informacijos apie VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Informacijos apie pažeidimus Įstaigoje teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą asmenys pranešimą apie pažeidimus Įstaigai gali teikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimą apie pažeidimus turi teisę pateikti asmuo, kurį su Įstaigą sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pranešimą apie pažeidimus asmuo gali pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į Įstaigą pas paskirtą darbuotoją adresu Durpynų g. 10, Kuršėnai, Šiaulių r.;
 • atsiųsti pranešimą apie pažeidimą elektroninio pašto adresu dienoscentras.renata@gmail.com;
 • skambinant Įstaigos telefonu: 8 (41) 580 778;
 • kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

Pranešimai apie pažeidimą gali būti teikiami:

Įstaiga asmeniui, pateikusiam pranešimą apie pažeidimą, užtikrina konfidencialumą.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.