EQUASS dokumentai

1. ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

2. ĮSTAIGOS KOKYBĖS POLITIKOS APRAŠAS

3. 2024 M. ĮSTAIGOS METINIS VEIKLOS PLANAS

4. DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKOS APRAŠAS

5. DARBUOTOJU MOKYMOSI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO APRAŠAS

5.1. 2023 m. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ IR FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

7. ĮSTAIGOS TEISIŲ CHARTIJOS APRAŠAS

8. ĮSTAIGOS SKUNDŲ IR PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

8.8. Priedas Nr. 8. ŽODINIO SKUNDO PATEIKIMAS

8.9. Priedas Nr. 9. ŽODINIO SKUNDO NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMAS 

9. ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APRAŠAS

10. ĮSTAIGOS ETIKOS KODEKSAS

11. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ, PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠAS

11.1. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ IR PASLAUGŲ GAVĖJŲ DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ PLANAS

12. ĮSTAIGOS FIZINIO, PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJĄ IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS

13. ĮSTAIGOS NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMUI, ĮRAŠŲ TIKSLINIMUI, PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMUI, ORUMUI IR FIZINEI NELIEČIAMYBEI UŽTIKRINTI TVARKOS APRAŠAS

14. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS

15. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO APRAŠAS

16. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS APRAŠAS

18. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ PROCEDŪRŲ APRAŠAS

18.1. Priedas Nr. 1 INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS GLOBOS PLANO FORMA

19. ĮSTAIGOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

19.5. Priedas Nr. 5. NEIGIAMO POBŪDŽIO ĮVYKIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

20. 2023 m. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2022 m. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

2021 m. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

22. ĮSTAIGOS NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI TVARKOS APRAŠAS