PROJEKTINĖ VEIKLA

2023 m.

 • Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“

 • Projekto vertė:   218 561,41 Eur.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-17 iki 2023-12-31.
 • Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
 • Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankamas bendruomeninių apgyvendinimo su parama  paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichikos sutrikimų nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa. Dienos užimtumo paslaugos tikslinei grupei yra teikiamos savivaldybėje, tačiau čia veikiančios įstaigos nėra pajėgios priimti naujai bendruomenėse apsigyvensiančių asmenų su proto ar psichine negalia. Socialinių dirbtuvių paslaugos rajone nėra teikiamos.
 • Projekto tikslas – sukurti sąlygas reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugų gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.
 • Projekto veiklos:
  • Grupinio gyvenimo namo techninio projekto parengimas;
  • Apsaugoto būsto – 4 kambarių buto, 4 asmenų apgyvendinimui, remontas bei baldų ir įrangos įsigijimas.
  • Socialinių dirbtuvių steigimas- patalpų, esančių Pramonės g. 2, Kuršėnuose, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas. Veiklos pobūdis – gėlių, daržovių daigų auginimas, prekyba, prieskoninių augalų auginimas, skalbimo, džiovinimo, lyginimo paslaugos, ir kt.
 • Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą pagerės bendruomeninių apgyvendinimo su parama  paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas proto ir/ar psichinę negalią turintiems asmenims Šiaulių rajone  – bus sukurta /pritaikyta būtina infrastruktūra ir įsigyta reikiama įranga.
 • Projekto partneris – VšĮ ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, atsakinga direktorė Virginija Norvaišienė.                                                                                                                                                                                                                                                                           kkkkk
 • Projektas ,,Žaidžiam, sportuojam, grynu oru kvėpuojam – savanorius verbuojam“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Projekto tikslas – siekti asmenų, turinčių proto negalią socialinio dalyvumo visuomenėje ir suteikti jauniems žmonėms, neturintiems negalios, prasmingo laisvalaikio užimtumo bei savanoriškos veiklos atlikimo galimybes.                                                                                                            kkkkk
 • Projektas ,,Laimės istorija gyvūnėlių apsupty“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto įgyvendinimo metu paslaugų gavėjai atliko įvairius fizinius pratimus ant įrengtų lauko treniruoklių Pavenčiuose, dalyvavo hipoterapijos užsiėmimuose ir apsilankė apsilankymas veislinių paukščių ir naminių gyvūnų ūkyje „Raiba plunksna“.                                                                                                                                                                 kkkkk
 • Projekto „Application of good practice in work with disabled people“ paraiška ERASMUS+ programai. Projekto tikslas – padėti darbuotojams efektyviau ir kokybiškiau teikti paslaugas asmenims su negalia, siekiant jų visapusiško bei lygiateisio dalyvavimo visuomenėje. Projekto veiklos apima bendradarbiavimą, gerosios patirties ir darbo metodų pasidalinimą su tarptautiniais partneriais iš Latvijos bei Lenkijos.                                                                                                                                                                                                                                                                              laimė
 • Paraiška projektui „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“, finansuojamame 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis. Pagrindinis tikslas – įdiegto EQUASS kokybės standarto palaikymas Įstaigoje.

2022 m.

 • Projektas ,,Sportuok, atakuok – raumenuką pakelnok!“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Projekto tikslas – siekti neįgaliųjų socialinio dalyvumo visuomenėje, skatinti jaunų žmonių savanorystę per įvairias fizinį aktyvumą skatinančias veiklas. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas ,,Gyvūno paguoda sveikatą duoda“. Pagrindinis projekto tikslas – didinti paslaugų gavėjų, jų tėvų/globėjų ir bendruomenės narių motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į fizinę ir psichoemocinę būklę gerinančias veiklas. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.

2021 m.

 • Įstaiga vykdė projektą „Aplink ratu du kartus“, kuriuo buvo siekiama skatinti paslaugų gavėjų ir jų tėvų/globėjų teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą, gerinti emocinę sveikatą, didinant jų motyvaciją aktyviai leisti laisvalaikį. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Mokslinis projektas ,,Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“. Projekto tikslas – įvertinti terapinį poveikį žmogui bei ištirti paties asistuojančio gyvūno gerovę. Buvo vykdomi hipoterapijos užsiėmimai Įstaigos paslaugų gavėjai. Prieš dalyvavimą projekte ir jo pabaigoje buvo atliekamas neurosensomotorinis vertinimas, įvertinant motorikos, sensorikos, pažintinių funkcijų pokyčius. Projekto organizatoriai – Kurtuvėnų regionio parko direkcija ir Neįgaliųjų jojimo asociacija. Projekto partneriai – VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, atsakinga direktorė Virginija Norvaišienė.

2020 m.

 • Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“

 • Projekto vertė:   885 536,42 Eur.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-17 iki 2023-03-30.
 • Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
 • Projekto tikslas – sukurti sąlygas reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugų gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.
 • Viena iš projekto veiklų – grupinių namų statyba. Kuršėnų mieste planuojama pastatyti 2 grupinio apgyvendinimo namus.
 • Projekto rezultatai. Įgyvendinus projektą pagerės bendruomeninių apgyvendinimo su parama  paslaugų prieinamumas proto ir/ar psichinę negalią turintiems asmenims Šiaulių rajone  – bus sukurta /pritaikyta būtina infrastruktūra ir įsigyta reikiama įranga.
 • Projekto partneris – VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, atsakinga direktorė Virginija Norvaišienė.
 • ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-001 ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Projekto lėšos: 12 500,00 Eur. 2020 m. birželio 9 d. pasirašyta sutartis su VšĮ ,,Valakupių reabilitacijos centru, kurie vykdo šį projektą. Projekte dalyvavo 12 Įstaigos darbuotojų. Už projekto vykdymą ir įgyvendinimą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.

 • Projektas „Aktyvi fizinė veikla – sveikatos spindesys“, kurio pagrindinis tikslas – formuoti teigiamą bendruomenės narių požiūrį į sveiką gyvenimo būdą bei kurti sveiką aplinką, skatinant sveikatingumą ir fizinį aktyvumą. Projektą finansavo Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0004 „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių rajone“, kurį įgyvendino Šiaulių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.Projekto partneris – VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, atsakinga direktorė Virginija Norvaišienė

2019 m.

 • Projektas ,,BUVIMAS KARTU kiTAIP“, kurio pagrindinis tikslas – siekti neįgaliųjų socialinio dalyvumo visuomenejė, skatinti jaunų žmonių savanorystę bei verslumą per įvairias užimtumo veiklas.  Projektas finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. balandžio 9 d. – 2019 m. gruodžio 6 d. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Sveikatos gūsis“, kurio pagrindinis tikslas – didinti proto negalią turinčių asmenų, jų tėvų/globėjų ir bendruomenių narių motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į sveikatą puoselėti skatinančias veiklas. Projektą finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. gegužės 6 d. – 2019 m. spalio 9 d. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.

2018 m.

 • Įstaiga dalyvavo projekte ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001“, partnerio teisėmis. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Įstaigoje yra teikiamos laikino atokvėpio paslaugos 10-iai sunkios negalios asmenų šeimoms, jų globėjams/rūpintojams. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Dalyviams, projekto įgyvendinimo metu, teikiamas neįgaliųjų dienos užimtumas (savivarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas; mokymas sveikai gyventi; mokymas pažinti ir valdyti negalią – bendravimas savipagalbos grupėse), užimtumas įvairiose amatų veiklose (keraminių gaminių gaminimas; įvairių daiktų dekoravimas; popieriaus plastika; medžio dirbinių dekoravimas), meninių gebėjimų ugdymas ir pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Projektas vykdomas nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Neįgaliųjų jausmų spalvos-2„, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Šio projekto metu tęsiamos praėjusiais metais sėkmingai įgyvendinto projekto ,,Neįgaliųjų jausmų spalvos“ idėjos. Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamas projektas ,,Sveikatos spindesys“.  Pagrindinis projekto tikslas – didinti proto negalią turinčių asmenų, jų tėvų/globėjų ir bendruomenių narių motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į sveikatą puoselėti skatinančias veiklas. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.

2017 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, kurio pagrindinis tikslas – teikti paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų savarankiškumą ir užimtumą bei dalyvumą visuomenės gyvenime. Šio projekto įgyvendinimo metu teikiamos pastovios, nuolatinio pobūdžio veiklos: savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas; Mokymas sveikai gyventi; Mokymas pažinti ir valdyti negalią savipagalbos grupėse; Keraminių dirbinių gaminimas (molio lipdymas, žiedimas, dekoravimas, raižymas, degimas krosnyje); Įvairių dirbinių gaminimas iš vilnos, daiktų dekoravimas (dekupažas ant gipso, stiklo, medinių dirbinių); Darbelių gaminimas iš popieriaus (atviručių, skirtukų, dėžučių gamyba); Įvairių dirbinių iš medžio gaminimas (deginimas, raižymas, skaptavimas); Meninių gebėjimų mokymas; Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Neįgaliųjų jausmų spalvos“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Šio projekto tikslas – siekti neįgaliųjų stigmatizacijos mažinimo per jų socialinį dalyvumą bendruomenės gyvenime bei skatinti jaunų žmonių savanorystę. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Sportas + sveikas maistas = SVEIKATA“, kurį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Pagrindinis projekto tikslas – didinti proto negalią turinčių asmenų, jų tėvų ir senjorų motyvaciją aktyviai, naudingai leisti laisvalaikį, bei gilinti žinias apie sveiką gyvenseną, įtraukiant juos į sveikatą puoselėti skatinančias veiklas. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Įstaiga dalyvauja projekte ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001“, partnerio teisėmis. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Įstaigoje yra teikiamos laikino atokvėpio paslaugos 10-iai sunkios negalios asmenų šeimoms, jų globėjams/rūpintojams. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.

2016 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Tikslai: ugdyti protinės negalios ir autizmo sindromą turinčių asmenų kasdieninės veiklos įgūdžius skatinant savarankiškumą; Mokyti įvairių amatų, meninių gebėjimų ir dalyvauti bendruomenės gyvenime; Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Projekto įgyvendinimo metu vykdomi: mokymo sveikai gyventi bei fizinio aktyvumo skatinimo, mokant atitinkamus mankštos pratimus užsiėmimai; Mokymo pažinti ir valdyti negalią savipagalbos grupių užsiėmimai; įvairių amatų mokymai; kasdieninės veiklos buitinių įgūdžių palaikymo, atkūrimo bei saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimo užsiėmimai. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Idėjoms – žalia šviesa…„, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Pagrindinis projekto tikslas – didinti jaunimo socialinį dalyvavimą bendruomenės gyvenime, praktiškai tobulinant jų socialinius, verslumo įgūdžius bei skatinant savanorystę. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Žolelių magija“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Šiuo projektu bus siekiama formuoti teigiamą bendruomenės narių požiūrį į sveiką gyvenimo būdą bei kurti sveiką aplinką, skatinant sveikatingumą ir fizinį aktyvumą. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.

2015 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, kurio pagrindinis tikslas – suteikti galimybę, ypač sunkios negalios asmenims, realizuoti save įvairaus pobūdžio veikloje, užtikrinant paslaugų pastovumą ir kasdieninių socialinių įgūdžių lavinimą. Šį projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Projekto įgyvendinimo metu vykdomi dailės ir keramikos užsiėmimai,  praktiniai mokymai didinantys savarankiškumą bei skatinantys fizinį aktyvumą. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Po lietaus… VISUOMET šviečia saulė„, kurį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracija per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Tai tęstinis „Nebebūsim kurmiai“ ir „Sluoksniuotas pyragas“ projektas, kuris praėjusiais metais gavo „Kūrybinės partnerystės“ nominaciją. Pagrindinis projekto tikslas – siekti tarpusavio supratimo ir patyčių tarp jaunimo mažinimo, per įvairias kūrybingumą ir bendradarbiavimą skatinančias veiklas.
 • Projektas ,,Sveikatos tinklas-2″. Tai tris metus sėkmingai įgyvendintų sveikatos projektų tęsinys. Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti pagyvenusių/senyvo žmonių socialinį dalyvavimą bendruomenės gyvenime per aktyvumą ir sveikatingumą skatinančias veiklas.

2014 m.

 • Tęstinis ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas, finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Dienos centro lankytojai ir toliau gali džiaugtis meninės savairaiškos-teatro improvizacijos, muzikos, dailės terapijų, fizinio aktyvumo, keramikos, grupiniais ir individualiais užsiėmimais. Dėka šio projekto Dienos centre teikiama paslauga autizmo sindromą turintiems lankytojams. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Projektas ,,Sveikatos tinklas“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Pagrindinis tikslas – kurti sveikatos tinklą užmezgant ryšius su įvairiomis organizacijomis per sveikatingumą skatinančias veiklas. Tai tęstinis „Darni kaimynystė“ projektas.
 • Projektas ,,Sluoksniuotas pyragas“, finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos per Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybą. Tai tęstinis „Nebebūsim kurmiai“ projektas. Juo siekiama iškepti neįtikėtino didumo sluoksniuotą pyragą, kurio pagrindiniai ingredientai – klaidingų stereotipų apie neįgaliuosius naikinimas ir bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis/įstaigomis tinklo kūrimas per įvairias kūrybiškumą skatinančias veiklas.

2013 m.

 • ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos per Šiaulių rajono savivaldybę. Šio projekto dėka negalią turintys Dienos centro lankytojai gali naudotis projekto vykdytojų  paslaugomis. Lankytojams organizuojami įvairūs meninės saviraiškos užsiėmimai; buitinių, higieninių įgūdžių ugdymas; kineziterapijos užsiėmimai. Už projekto vykdymą atsakinga Įstaigos direktorė Virginija Norvaišienė.
 • Vasarą įgyvendintas ir tęstinis Europos bendrijos per programą „Veiklus jaunimas“ finansuotas projektas „Žirklės ir elektra“, kuriuo buvo dar labiau pasistūmėta link neigiamų stereotipų apie neįgaliuosius naikinimo ne tik Kuršėnuose, bet ir kituose mietuose.  Video apie projektą ,,Žirklės ir elektra“ galite peržiūrėti į paieškos langelį nukopijavę  šią nuodorą: http://www.youtube.com/watch?v=_rYSoBNaCf8
 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuotas projektas „Darni kaimynystė“, kurio tikslas plėtoti sveikos ir darnios kaimynystės idėjas pasitelkiant meno terapiją, kaip priemonę dvasiniam kūnui gydyti.
 • Projektas – „Nebebūsim kurmiai“, finansuotas iš  Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos. Šis projektas buvo užbaigtas gražia akcija „Gėrio angelų tinklas“